VIETNAMESE FRIENDSHIP ASSOCIATION

Hội Ái   Hữu Việt Nam tại Columbia

(last updated:  April 15th, 2007)

 

About Us (đôi dòng về Hội Ái   Hữu Việt Nam tại Columbia)

Past Events (hoạt động của Hội trong quá  khứ)

Upcoming Event:  N/A

Financial Disclosure (tài chánh của Hội )

Contact Information (tin tức liên lạc)

Photo Album (hình ảnh)

Links (các  địa chỉ hữu ích  trên mạng)